Internet TV

8 апр. 2009 г.

საბჭოთა პატრიარქი ილია შიოლაშვილი დღეს სამებიდან კვლავ სიცრუეს ავრცელებდა!საბჭოთა პატრიარქი ილია შიოლაშვილი დღეს სამებიდან კვლავ სიცრუეს ავრცელებდა!იგი მოუწოდებდა ქართულ ჯარს, რათა არ შეესრულებინათ ბრძანება და არ დაერბიათ კრემლის მიერ მოწყობილი ანტისახელმწიფოებრივი აქცია!!! მან გაიმეორა თავისი დიდხანს დავიწყებული ფრაზა, რომ ქართველი, რომელიც ესვრის ქართველს და ასე შემდეგ... დიახ, მან ეს სიტყვები 1991 წელს ბატონ ზვიად გამსახურდიას მომხრეების გასაგონად წარმოსთქვა, ხოლო როცა შევარდნაძის ბანდამ ააოხრა სრულიად საქართველო მას სრულიად არ ახსოვდა ეს სიტყვები და ყველანაირად ცდილობდა პირსისხლიანი კრემლის ჯალათის დაცვას:
ვიდეო-მხილება: http://www.youtube.com/watch?v=ZzOFO60WW

ვეკითხები ამ სულწარწყმედილს: სად გაიგე, რომ ვინმეს მოეწოდა ჯარისთვის ამ ვაკხანალიის დარბევა?


ხომ არ არის ეს მიზანმიმართული ქმედება, რათა ამ კრემლის აგენტების ანტიქართული ქმედება ქართველი ერის ნებად წარმოაჩინოს?
ყველასათვის კარგად არის ცნობილი, რომ მანდ შეკრებილი ხალხი ტყუილებით არის გაბერილი და მათი წყრომა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ არ არის დაფუძნებული რეალურ საფუძვლებზე!


მაშინ გაგაწბილებთ და გეტყვით, რომ ეს არის სულმდაბალი KGB - ს არამზადების თავშეყრის უკანასკნელი მცდელობა ქვეყნის არევისა (არ ვგულისხმობ შეცდომაში შეყვანილ მომიტინგეებს)....


რადგან ეს ხალხი არ წარმოადგენს სრულიად საქართველოს და მათი ბრალდებები დაფუძნებულია სიცრუეზე, მათ არა აქვთ უფლება მოითხოვონ საქართველოს პრეზიდენტის გადაყენება!!!

ეს არის რამოდენიმე აგენტურული პარტიის ერთობლივად შეგროვილ-დაქირავებულ-მოტყუებული ხალხი, ხოლო ბატონ პრეზიდენტს და ნაციონალურ მოძრაობას შეუძლია გამოიყვანოს (ერთ ეროვნულ პარტიას თავის ლიდერით) ამაზე 10-თ და 20-ჯერ მეტი ადამიანი!!!უამრავი კანონმორჩილი მოქალაქის მოთხოვნაა, შეწყდეს საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ ეს უღირსი ქმედება, რომელსაც არ გააჩნია რეალური საფუძველი, მით უმეტეს იმ ხალხისგან, ვინც მხილებულ იქნა კორუფციაში და სახელმწიფო ქონების დატაცებაში, და გაძევებულ იქნა დაკავებულ თანამდებობიდან!!!

ქართველობის უმრავლესობამ უკვე გაანალიზა და მიხვდა, რომ ეს არამზადები არაფერ კარგს არ უქადიან პატიოსან მოქალაქეებს და საქართველოს!!! ქალაქის ქუჩებში სააკაშვილის ნაცვლად უკვე ამ ბინძური ძალების გინება გაისმის....


ხოლო ქართული ჯარი იმოქმედებს ისე, როგორც მოითხოვს ამას ფიცი სამშობლოს და პრეზიდენტის წინაშე!!! დღევანდელი ქართული ჯარი არ არი კიტოვანის ან იოსელიანის ბანდ-ფორმირებები!!!

ქართული ჯარი და პოლიცია აღკვეთავს მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების დამხობის მცდელობას კრემლის შეიარაღებული აგენტურის მხრიდან!!!

http://www.youtube.com/watch?v=ks2sQ75j


"საბჭოთა პატრიარქი ილია შიოლაშვილი დღეს სამებიდან კვლავ სიცრუეს ავრცელებდა!-da amis shesaxebac iqneb momacododt informacia,tqveneuli xedva???" რაც შეეხება ამ საკითხს, ეს მძიმე ისტორიული შემთხვევაა... ამ განცხადების გაკეთება იყო სუფთა წყლის პროვოკაცია და მცდელობა სახელმწიფო გადატრიალებისა 2009 წლის 9 აპრილს! მე არ ვარ პრეზიდენტის პარტიიდან, მაგრამ არც რუსეთუმე ვარ და ჩემთვის მიუღებელია ყოველივე ის პროვოკაცია, რომელიც დღეს მიმდინარეობს საქართველოს წინააღმდეგ კრემლის დაქირავებული ოპოზიციის მხრიდან ან მათთან შეთქმულთაგან! სირცხვილია როცა პატრიარქი მხედრიონის პერიოდში არც ერთხელ არ გაილაშქრა ქართველის მიერ ქართველის მოკვლის წინააღმდეგ და 2009 წლის 9 აპრილს აკეთებს განცხადებას მიმართ, როცა ამის საფუძველი არც ხელისუფლებამ არ მისცა და უფრო მეტიც, ხელისუფლებამ წინასწარ განაცხადა, რომ ამ აქციას არ დაარბევდა თუ იგი კონსტიტუციის ფარგლებს არ გადასცილდება. პატრიარქის განცხადება იყო როგორც მეხი გავარდნილი მოწმედილ ცაზე, ეს იყო პროვოკაცია მიმარტული ქარტული ხელისუფლების წინააღმდეგ, ხოლო თუ რა მიზანს ისახავდა ეს განცხადება ალბათ ახლო მომავალსი ექსპერტები და ისტორია თავისას იტყვის....

PASUXI IOSEB GUDUSHAURS: Sagangebo mimartva Saqartvelos mosaxleobas! Batono Ioseb, madloba yuradgebistvis... Minda mogaxsenot chemi mosazreba Tbilisshi mimdinare movlenebis shesaxeb. Saqartvelos dedaqalaq Tbilisshi amjamad mimdinareobs opoziciis mteli speqtris (14 partiis) saprotesto aqcia, romlis ertaderti motxovnaa presidentis gadadgomaa. Chemi pozicia: Opoziciis motxovna arakonstituciuria, amaze opozicias moaxsena mtelma rigma saertashoriso organizaciebma da mtavrobebma, tumca azris da protestis gamoxatvis upleba kvelas aqvs, tu igi ar gascda kanonis farglebs! Amas imitom vakonkreteb, imitom rom chven ara vart partara bavshvebi da roca raime saxis dokumenti moxvdeba saertashoriso organoshi siscilis obieqtad ar unda iqces. Opziciis motxovna kanonieria im momentamde, sanam igi ar gascdeba ubralo protestis formas. Albat kvela mixvda tu ratom aris es ase da ara "vardebis revoluciis" msgavsad. Es imitom aris ase, rom de iured opoziciam roca daxia agebuli mandatebi protestis nishnad, ritac agiara archevnebis shedegebi, tumca parlamentshi ar shevida da darcha garet, rac mati piradi archevania, shemdgom mati mandatebi oficialurad, konstituciis mixedvit gauqmda... Ase, rom mat unda utxran xalxs, rom mati uniato moqmedebit, archevnebi kanonierad iqna michneuli, xolo rusebi itkvian xolme "posle draki kulakami ne mashut", maxsovs opoziciam ertxmad agiara, rom xelisuflebam xalxi moiskida da ise gaimarjva... Ase rom, mteli saertashoriso organizaciebi am archevnebs scnoben rogorc kanoniers, radgan xelisuflebam archevnebi moigo, xolo demokratiul qveynebshi aseti principia "gamarjvebuls ar asamartleben", tumca protestis gamoxatvis uflebas aravin ar waartmevs... Chemtvis icit ra aris mtavari, rom opozicia dges atkuebs xalxs titqos da aqvt Saakashvilis gadakenebis motxovnis ufleba, tomc tavad kargad ician, rom ar aqvt! Ar aqvt imitom, rom mat ar gaachniat samartlebrivi motxovna, romelic iqneba konstituciit argumentirebuli, anu motxovna unda ikos dafudznebuli konstituciis safudzvelze, rac ar gaachniat (amas vlaparakob dgevandeli realobebida gamomdinare)... Radgan braldeba, rom prezidentma mokla Zurab Jvania, es igivea, rom me tqven papas Kenedis mkleloba davabralo... Anu mat aqvt ufleba moitxovon ama tu im problemis parlamentshi an sasamartloshi ganxilva da es moimoqmedon nebismieri protestis formit, tumca ar aqvt jer daumtkicebeli, "orgobis choris" kategoriis braldebis safudzvelze moitxovon prezidentis da parlamentis gadadgoma, mitumetes damxoba! Axla mimovixilav sxva kutxes, romelic mat saprotesto gonisdziebas upro antikonstituciurs qmnis, am saprotesto aqcias zurgs umagrebs agvistos omis mtavari gmiri - agresori Ruseti, romelmac saertashoriso asparezidan oficialurad kurirebs am aqcias, Obamastan Medvedevis shexvedris shemdeg. Anu molaparakebis mixedvit opozicia atarebs mitings konstituciis charchoshi, dargvevis shemtxvevashi prezident Saakashvils ufleba aqvs gamoikenos konstituciit minichebuli ufleba: daapatimros damnashave da daados jarima, xolo aqciis konstituciur charchoshi mimdinareobis shemtxvevashi prezident ar aqvs misi darbevis ufleba (tumca nebismieri saxelmwifo, aseti safrtxis arsebobis shemtxvevashi am dzalebs aratu daarbevda, aramed samshoblos galatistvis xangrdzlivad chasvavda mkacri zomebis koloniashi), radgan Ruseti opicialurad daargvevs sazgvars da shemova opoziciis mxardasacherad da daapatimrebinebs prezident misi rusetistvis gadasacemad, ritac Ruseti gaapravebs tavis agresiebs 1992-93 wlebshi da 2008 wlis 8 agvistos, anu mitacebuli teritoriebis damoukideblobis cnoba sheva oficialur fazashi! Anu Saakashvilis gadagomis nebismieri forma Saqartvelostvis savalalod dasruldeba, ratom? Ai ratom: 1).Saakashvilis ar gadadgomis shemtxvevashi yvelaferi darcheba ise rogorc iko - 2013 wlamde. 2). Saakashvilis nebsit gadadgomis shemtxvevashic, Saqartveloze srul kontrols igebs Rusetis dzalebi da Rusets sheudzlia gaagrdzelos 8 agvistos ar daclili dzarcvis gagrdzeleba, radgan ketili ruseti, romelic kvelafers daabrunebs ubralod "Msoflio zgaparia", ufro metic, amis shemdeg Rusets sruli sashualeba edzleva ganaxorcielos tavisi istoriuli ocneba, igi somxebs daawyebinebs oms Javaxetshi, Azerbaidjani sheecdeba areulobis gamo daicvas tavisi azerbaijnelebi - shemova Kaxetshi, Soxumis marionetebi shemovlen shua samegreloshi, Turketi Ajarashi, xolo Tbilisshi atydeba shidadapirispireba partiul niadagze "brdzola xelisuflebisatvis" (rusuli scenaris mixedvit), ritac Saqartvelo chaeploba grma saxelmwifoebriv krizisshi! Sedegad: shemova Igor Giorgadzis xalxi, romelsac eqneba Rusetis sheiarageba da ganacxadebs danawevrebul Saqartveloshi, rom Saqartvelo rogorc saxelmwifo ar shedga da gadarchenistvis Rusetis shemadgenlobashi unda shevidet, ritac damtavrdeba yovelive, imis niuansebit, rom Ruseti agretve sheexeba qartul enas da damwerlobas eklesiiturt, anu gaarusebs! Anu mitacebul teritoriebs marto ki ara, prezident Saakashvilis damxobis shemdgom mitacebulsac oficialurad gaasxvisebs, ritac Saqartvelosgan araferi darcheba! Gamosavali: Prezidenti Saakashvili unda darches xelisuflebashi manam sanam msoplios daxmarebit ar iqneba uzrunvelyopili Saqartvelos teritoriuli mtlianobis agdgena srul deokupaciamde, amas sheidzleba daematos is, rom sheidzleba kanonieri xelisuflebis darchenili deputacia sheutanxmdes, tu shesadzlebelia am etapze, koaliciur mtavrobaze, rac dges nawilobriv aris, anu kanonieri xelisuflebis deputatebis nawili aqtiurad tanamshromlobs prezident Saakashviltan... Namdvil erovnul opozicias sheudzlia am periodis ganmavlobashi awyos aqciebi Rusetis saokupacio jarebis gasvlis motxovnit, saarchevno kanonis daxvewa da sxva konstituciuri motxovnebi, rata 2013 wlistvis uzrunveyopolikos demokratiuli archevnebi adgilobrivi da msoplio damkvirveblebis mkacri metvalkureobit... Minda mkafiod avgnishno, rom tu Saakashvili gadadgeba, mteli is movlenebi, romelic shemdgom ganvitardeba, misi upasuxismgeblo nabijis (gadadgomis) shedegi iqneba! Srul deokupaciamde igi arsad ar unda gadadges, radgan es gamoiwvevs qartuli saxelmwifos rgvevas. Radgan dges tu aris saertashoriso mxardachera daxmarebistvis, rata moxdes saqartvelos teritoriebis deokupacia, rac reauri movlena iqneba, imitom, rom es aris daculi rig msoflio shetanxmebebshi saxelmwifotashoris, da dges es ukve moqmedebs Saqartvelos mimartac, radgan Saqartvelos mtavrobam mimarta daxmarebistvis saertashoriso organizaciebs da dges Rusets wakenebukli aqvs ultimatumi, xolo Ruseti pexs itrevs da am dgevandeli opoziciis imedad aris, gadatrialebis shemtxvevashi mas kvelaferi shercheba da msoplio axali dzalis mosvlis shemdeg vegar shedzlebs Saqartvelosadmi gamoqomagebas, radgan prorusuli dzala, romelic aucileblad mova Saakashvilis magivrad gamoiwvevs saqartvelos xelisuflebis yvela sachivars da moaxdens Saqartvelos srul okupacias! amitom chventvis umjobesia ma etapze cota movitminot , vidre gadavdgad nabiji, romelsac sheidzleba mokves qveynis ruli okupacia da qartvelobis masiuri genocidi! Yvela erovnul dzalas mivuwodebt, prtxilad! Pativiscemit, Saqartvelos martlmadidebel mamulishvilta satatbiros saxelit

Saertashoriso diplomatebis ganackeneba kremlis mier dafinansebuli opoziiciis pro-Putinur gancxadebebze: Tqven werilebze shevecdebi dawvrilebit gagcet pasuxi, radgan kremlis mier dafinansebuli opozicia - usashvelod lustrirebulia! В Брюсселе обижены на грузинскую оппозицию 17.04.2009 20:42 Руководитель мониторингового комитета Совета Европы Матиас Еорши обижен на лидеров грузинской оппозиции. В последние дни на акциях протеста в Тбилиси не раз звучала критика в отношении Еорши, Брайзы и других иностранных дипломатов. Критика достигла Брюсселя. «Узнал, что моя, Брайзы и других фамилии не раз звучали на акции протеста, к тому же не в очень выгодном контексте. Хочу сказать, что это очень обидно. Хотите верьте, хотите нет, у меня есть единственная миссия и интерес в Грузии, также как и в других странах помочь народам своим собственным богатым опытом в проложении дороги к демократии», - заявил Матиас Еорши. Несмотря на обиду, он выразил готовность выполнить роль посредника в диалоге между оппозицией и властями. «Готов, если политические стороны выразят такое желание, в любую минут прибыть в Грузию и включиться в процесс переговоров», - заявил Еорши. «Решение серьезных политических вопросов на улице абсолютно не приемлемо. Стороны должны как можно быстрей осознать необходимость диалога и сесть за стол переговоров, где, в случае наличия соответствующей воли, можно решить даже самые трудные вопросы. Вместе с тем он напомнил грузинской оппозиции, что «Михаил Саакашвили является избранным грузинским народом путем выборов президентом, которые, несмотря на ряд нарушений, иностранные наблюдатели оценили как «в целом соответствующие принятым стандартам». Еорши еще раз выразил поддержку Грузии и заявил, что активно продолжает деятельность, чтобы Россия выполнила взятые обязательства», - заявил европейский дипломат.

"am saprotesto aqcias zurgs umagrebs agvistos omis mtavari gmiri - agresori Ruset"- am citatas amkarebs mravali faqti: 1). Agresor Rusetis da misi daqiravebuli opoziciis ertazrovani da ertiani frontis demagogiis faqtori, rom omi daicko Saqartvelom da prezidentma Saakashvilma, mashin roca mteli msoplio rusets ukenebs ultimatums saqartveloze ganxorcielebuli agresiis gamo da saertashoriso doneze moitxoven deokupacias! Gana mxolod es ar kmara amat samshoblos galatshi dadanashauleba, gana prezident saakashvilis damsaxureba ar aris is rom msofliom mogvaqcia yuradgeba da saqartvelos sasargeblod daakena yvela saertashoriso motxovna, roc Shevardnadzis dros gaeroshi qartvelsbs edebodat afxazebis da osebis genocidi, xolo prezidentma Saakashvilma shedzlo am dezinformaciis gabatileba da saqartvelos sasargeblod shemotrialeba?! 2). Kremlis mier daqiravebuli opozicia tavis demagogias qmnis rusetis specsamsaxurebis saitebze dayril dezinformaciuli da saqartvelos da saqartvelos prezidentis gamqilikebeli masalebit, anu mati braldebebi aris sufta FSB-s kontoris namushevari demagogia, rac realobastan araferi ar aqvs saerto! Eseigi am siis sheidzleba usazgvrot gagrdzeleba, radgan mati agentoba utkuaria da me mzad var es mat davumtkico tundac pirdapir etershi, tundac ikon kvelani ertad da demagogiurad amtkicon yayanit me mshvidad da faqtebit davumtkiceb mat jashushobas kremlis specsamsaxurebtan! Aseve maqvs shenishvna tqvendami, tqvens shekitxvebshi ise kitxulobt am kremlis jashushi opoziciis braleulobis faqtebs, kacs egoneba egeni mama Abramis batknebi gvyavdnen... Tqven edzebt dires xelisuflebis saqmianobashi, tumca am dires ratomgac ver(ar) xedavt am kremlis dzalebshi, gana es obieqturobaa? Tkven kitxulobt, rom xelisuflebam ratom daarbia 7 noembris aqcia? magram sanam gacemdet pasuxs minda gitxrat, rom am aqciis erterti aqtiuri monawile me viyavi, ufro metic, me aqtiurad vawarmoebdi xelisuflebis da prezidentis diskreditacias, imitom rom mjeroda am vitom erovnuli dzalebis, rom prezidenti Saakashvili qveyanas yidis da aniavebs qveynis simdidreebs! Me dzalian bevri opozicioneri micnobs (romelnic mere gaxdnen opozicionerebi, tumca arachemnairi) da arc ician chemi pozicia, rom me ar var dzveli shexedulebis. Tumca agvistos movlenebis shemdeg me agmovachine, rom is dzalebi visic me mjeroda pirdapir ikvnen dakavshirebuli kremlis aparattan da rom agvistos omis winapiroba agmochnda 7 noemberi, radgan am aqtit egeni utexdnen imijs xelisuflebas da prezidents, da amas aketebdnen chvens meshveobit. Tumca minda gitxrat, rom nebismieri civilizebuli qveynis xelisufleba, ara tu daarbevda, aramed saertod ar gaamartvinebda mitings im dzalebs, romlebic mxilebul iqnen gadatrialebis mcdelobashi, romelic gaavrcela shinagan saqmeta saministrom, romlis sinamdvile didi uaris shemdeg Patarkacishvilmac agiara. Dgevandeli aqciac mimartulia axali agresiis mosamzadeblad, es me ukve mjera da natlad vxedav igive scenars, ogond eti gansxvavebit, rom am saqmeshi chartulia mteli msoplios diplomatia, romelic cdilobs prezidentistvis drouli rchevis micemit, chveni qveynistvis amis aridebas! Tkven mkitxet rodemdi unda velodot deokupacias, razec me gpasuxobt, rom archevnebi unda chatardes konstitusiur vadebshi - 2013 wels, tumca mimachnia, rom archevnebshi ar unda iqnan dashvebuli ucxo qveynis samsaxurtan tanamshromlobashi mxilebuli dzalebi, rogorc dges Giorgadzis partia, radgan eseti dzalebi nebismieri qveynis mtavroba an apatimrebs an adzevebs qveynidan! Anu ar sheidzleba archevnebis danishvna moitxovo yalbi braldebebit! Rac sheexeba Patriarqis gancxadebas, es iko ashkara provokacia misi mxridan, ras kidev ertxel amkicebs im azrs, rom misi antiqartuli politikis shedegad damxobil iqna qveyanashi kanonieri xelisufleba, dawkebul iqna provokaciuli omi Afxazetshi, araetjer aoxrebul iqna samegrelo, daxocil iqna saqartvelos 1992-93 wlebis patriotuli axalgazrdobis didi nawili da ziani miyenebul iqna qartul genofondze! Misi gancxadeba iko nawili im gegmisa, romelic kremlma chaifiqra 2009 wlis 9 aprils, tumca prezident Saakashvilis sxarti politikit acilebul iqna saqartvelos, romelic ar daibna da ar gaebuta sabchota provokators, romelmac imis magivrad rom moewodebina eristvis simshvidisken, gaaketa gancxadeba, romelsac sheedzlo gamoewvia samoqalaqo dapirispireba, imitom rom vimeoreb, rom xelisuflebam saertashioriso damkvirvebklebtan ertad ganacxada, rom aranair darbevas ar apirebda, tu ar iqneboda sheiaragebuli kriminaluri amboxis precedenti!!! Mashin roca iko am saqmeshi chartuli mteli msoflios diplomatia! Es iko ashkara provikacia, rac aris chveni qveynis da eklesiis sircxvili! Patriarqs arasodes ar daugmia mxedrionis qmedebebi qartveli eris winaagmdeg, man ertxeac ar mouwoda mkvlelebs daendot ubralo morwmune qartveli patriotebi, Shevardnadzis mier mokluli mgvdlis chatvlit, tu igi kvlav sheecdeba msgavsi provokaciis ganmeorebas me tavad gamoval da sajarod warvmatav mis mxilebas mteli qartveli eris winashe!!! Gmertma dalocos yvela saqartvelos ertguli, tundac dges mcdari, qartveli martlmadidebeli qristiani. Agdgomis madli sheewios sruliad saqartvelos amin. Uamravi salaparako aris amastan dakavshirebit, tumca dro ar madzlevs amis sahualebas... Mzad var vesaubro nebismiers da davumtkico, rom es kremlis jashushi opoziciuri dzalebi qveynis interesebis sawinaagmdegod moqmedeben!

"scoria es ar aris diplomatiuri pozicia da es shecdomaa diplomatiurad, amit am gancxadebis avtorebma kidev ertxel dagvanaxes rom qartuli politica msubuqad rom vtqvat mockvetlia politikur kilturas, mara aris xalxshi es ukmakofileba, gakalbebuli archevnebis agiarebistvis da am archenebistvis demokratiuli saxis micemistvis, xalxisgan es misagebi radgan kvelas aqvs ufleba tavis shexedulebis dafiqsireba magram politikosebisgan es dabal profesionalizmze migvititebs," komentari: romel archevnebzea saubari, xalxi ubralod gaberilia kremlis mier uxvad dayrili tyuilebit, romelsac xalxs sjera, imitom rom xalxs ar surs logikurad msjeloba, mat ainteresebs mxolod muqta shemosavali, es kide imaze miutitebs rom xalxis umravlesoba ar aris gamosuli komunisturi azrovnebidan, da saertod ar surs qveynistvis aucilebeli reformebis gatareba, imitom rom es reformebi ar adzleven xels korufciistvis, qurdobistvis da ase shemdeg... Mtavrobam unda shemoigos fsixologis daxmarebis instituti, romelic xalxshi dzalit ki ar danergavs reformas, aramed xangrdzlivi axsna ganmartebebit daarwmunebs sazogadoebas, rom sxvanairad qveyana ver ashendeba, rom igive xdeba igive rusetshi, rom yvela didi sawarmo gadaeca ucxoel investorebs, romlebmac moamarages sachiro teqnikit da tavisi gamocdilebit awarmoeben umagles msoflio standartis produqcias, dasaqmebuli kavt uamravi moqalaqe da saxlmwifo xazinashi shmodis stabiluri shemosavali, rac idzleva imis sashualebas, rom saxelmwifom awarmoos qveynistvis sasicosxlo programebi!!!

"...9 aprilsac roca mas KGB-shnikis iarliki aaakra chvenma codvashi da sibinzureshi chaflulma brbom..." pasuxi: Diax 1989 wlis 9 aprils patriarqma mouwoda rwmenisa da tavisuflebistvis mebrdzol ers dashlisaken da komunisturi mtavrobis damorchilebisaken, ramac gamoiwvia protestis grdznoba qartvel patriotebshi da ara brboshi (es tqven ar gekadrebat 'neitralo", xolo 2009 wlis 9 apils man mouwoda qartul jars (ratom mainc da mainc jars, imitom rom jari aris samshoblos interesebis damcveli, da aramc da aramc romelime moskiduli partiis an partiebis liderebis, ritac matshi dezorganizacias sheecada), ritac ubidzga shecdomashi sheyvanil eris nawils amboxebisken, kanonierad archeuli prezidentis da mtavrobisadmi daumorchileblobisaken, rac imas nishnavs, rom mwvane shuqi aunto antisaxelmwifoebriv da qveynis mtruli dzalebisgan waqezebul dzalebs kanonieri, gmertis mier kurtxeuli saxelmwifos metauris da mtavarsardlis, da mtavrobis damxobisken!!! Tu ase undoda, mas sheedzlo moewoda mosaxleobis am nawilistvi, rom gamoexatad protesti da ar sheeqmnat destabilizacia, imitom rom saqartvelo imyofeba saomar vitarebashi da amit ar miecat sababi mtristvis raime samxedro moqmedebebistvis... Tumca, vimeoreb, rom es gancxadeba hgavda winaswar shetanxmebul shetqmulebas, imitom rom mraval ewvs iwvevs da mgonia es msoflios arc ert mtavrobas kuradgebdan ar gamorchebodat, rac chveni qveynis da eklesiis udidesi samarcxvino movlenaa!!!vimeoreb, es ar gamorcheboda arc ert damkvirvebel qveyanas da madloba prezident, rom man tavisi nateli gonebit kvelaferi saxelmwifosa da eklesiistvis chirqis moucxeblad moagvara, tumca patriarqis dagebuli nagmi kvlav dzalashia!!! Me vsvam kitxvas - ratom? Rodemdis unda gagrdzeldes es vakxanalia?! Ratom ar jdebiandialogis magidaze gitxrat, imitom rom kremls ar awkobs dialogi, kremls awkobs sisxlisgvra da kidev imitom, rom mat araferi ar aqvt salaparako faqtebit, mati braldebebi, rogorc vtkvi, kremlis shetxzulia da sapnis bushtis dzalisaa!!!

"..magram isini ar arian ocupantebi da qartveli xalxis mkvlelebi, aseve koveli didi rusuli kompaniis ukan dgas FSB es albat tqvenc icit, da economikuri ocupacia bevread dzneli dasangrevia metanxmebit albat, strategiuli obieqtebis gadacema ocupantebis da dauzinebeli mtris xelshi cotati rbilad rom vtqvat shecdomas gavs, da am mimzidveli koeficientebis pirobebshi nutu ar gamochda evropuli amerikuli companyebi romlebic sheiskididnen ..." pasuxi: Baono nikolozma, tqveni werilebi ashkarad tendenciuria... Roca tqven saubrobt im obieqtebze, romelsac faqtiurad amaragebs ruseti da es mepatronis ufleba moipova kanonieri gzit, ashkara okupaciamde da tanac msoplio hegemoniis demonstrirebisas sxva qveynis kompaniebi advilad utmobdnen asparezs, rasac saqartvelos xelisufleba ver sheewinaagmdegeboda, ra etkoda okupanti xaro? Mashin is shevardnadzis tskalobit shuamavali da "mirotvoreci" iko da tanabar auqcionshi mistvis uaris tqma saqartvelos saertashoriso gamtkunebas gamoiwvevda, tumca chvenma mtavrobam yoveli sxva arakanonieri rusuli specsamsaxurebis biznesebi saqartvelos teritoriaze alagma, albat gaxsovt ergnetis bazriobas, sadac rusets mteli saqartvelos mashtabit warmodgenili hqonda tavisi produqcia saqartvelos sabajos ignorirebit! Gamiwvia tu ara aman rusebis ukmayopileba, magram samagierod es iko saqartvelos mtavrobi kanonieri nabiji, ritac shenigbul Rus agresors mashin mianishna, rom saqartvelo ar aris upatrono qveyana!!!

"...da bolos xalxshi masobrivi protestis grznoba gamoicvia gakalbebulma archenebma.." pasuxi: Esec tendenciuri shenishvnaa, radgan opoziciam mashin agiara, rom mtavrobam xalxi moiskida da ise moigo da protestis nishnad miatova mandatebi, rac mati piradi archevanis uplebaa... Xalxi rogorc me mogaxsenet aris dezinformirebuli da mwared motkuebuli, rogorc vikavi me, ase rom me am xalxis mesmis, me ar mesmis jashushi opoziciis liderebis da mati damqashebis!!! Kvela saertashoriso organizaciam daadastura, rom archevnebi demokratiulad chatarda, ra ar davujerot am organizaciebs tu kremlis sisxlian damqashebs davujerot?! Radgan dges saqartvelos teritoriul mtlianobs da damoukideblobis garantiad zustad es organizaciebi gamodian da ara AGRESOR RUSETI visi tankebis imedad arian mati Tbiliseli jashushebi!!!

Комментариев нет: